Millora del perfil competencial personal, social a partir nou practicum…

Antecedents del projecte: Aprenentatge i Servei (APS)
Marc teòric: Engagement i Carpetes d’Aprenentatge
Metodologies: mètodes quantitatius i qualitatius
Objectius: Aportar un model de pràcticums per als Graus d’ EI i d’EP que des d’una perspectiva transversal, suposi una millora de les competències pro-socials i professionals dels futurs mestres.
Hipòtesi d’investigació: Els estudiants milloren substancialment les seves competències pro-socials i professionals amb iniciatives de Practicum vinculades amb l’engagement
Grups mostra de la investigació
: Estudiants Practicum Grau Educació Primària i Grau Educació Infantil UAB
Tècniques i instruments:
1. Enquestes inicials als estudiants
2. Documentació tutors
3. Enquesta final alumnes i valoracions centres educatius
4. Carpetes d’aprenentatge
Pla de treball:
1a. Fase: Anàlisi i disseny (Juliol – desembre 2014)
2a- Fase: Posada en marxa del model (Octubre 2014- Juliol 2015)
3a. Fase: Recollida, anàlisi i descripció dels resultats (març 2015- desembre 2015)
4a. Fase: Difusió dels resultats (a partir del juny 2015…)
Evidències investigació:
1. Diverses publicacions
2. Difusió del projecte a través de diferents canals: documental audiovisual, Web Facultat de Ciències de l’Educació, Webs escoles implicades, Jornada de pràcticum
3. Congressos