Recerca en Didàctica de les Ciències Socials, la Geografia, la Història i l’Art

master 2Centre: Facultat Ciències de l’Educació
Mòdul:La investigació sobre la cultura visual i els mass media en l’ensenyament
Crèdits: 10
Curs: 2010/2011
Objectius:
– Definir el camp de l’educació artística i la investigació educativa basada en les arts, la seva especificitat i les seves relacions amb altres ciències de l’educació i sabers de les ciències socials i humanes;
– Desenvolupar conceptes, teories, estratègies metodològiques i pràctiques de la investi gació educativa basada en les arts i la investigació visual narrativa.
Web Màster