Competències

Transversals de la titulació
4. Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
2. Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.

Específiques de la titulació
7. Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, inclosos els digitals, que permetin adaptar el currículum a la diversitat de l’alumnat i promoure la qualitat dels contextos en els quals es desenvolupa el procés educatiu, de manera que se’n garanteixi el benestar.
11. Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d’ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l’exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d’innovació i de recerca relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge, i d’introduir propostes innovadores a l’aula.

Específiques de l’àrea
– Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats plàstiques dins i fora de l’escola.
– Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
– Conèixer el currículum escolar de l’educació artística, en els seus aspectes plàstic i audiovisual dins i fora de l’escola