Metodologia

Es relaciona la teoria amb la pràctica a través d’activitats i projectes per conduir l’alumnat cap a un aprenentatge per descobriment i, així, extreure conclusions significatives des de l’observació, l’experimentació i la reflexió del procés de treball, i es fa recerca documental i bibliogràfica.

Activitats presencials. Taller experimental: 60 h
Treball dirigit: 40 h
Aprenentatge autònom: 50 h