Avaluació dels aprenentatges

Les activitats d’avaluació consistiran en el lliurament d’exercicis o projectes (50 %) i la memòria corresponent (50 %). Es tindrà en compte el desenvolupament i assoliment de:
— Les competències en la recollida, selecció, lectura i assimilació dels continguts teòrics.
— Les competències en la preparació, l’elaboració i la realització dels exercicis pràctics.
— L’adquisició de competències docents, creatives i culturals que faculten l’estudiant per exercir la docència adientment.